Monday, January 1, 2018

1/1/18 Những vần thờ.. ơ cóc Chúc mừng năm mới

Thursday, September 7, 2017

7/9/17 Những vần thờ.. ơ cóc, cóc bà sơ

7/9/17 Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc ăn phở

7/9/17. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc ăn hàng

7/9/17. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc miến gà

7/9/17 Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc viện ung thư

7/9/17. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc tiếng Việt

7/9/17. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc ở tuổi 70, cóc cám ơn vợ

7/9/17.Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc lạnh

Thursday, June 15, 2017

16/6/17. Cóc đi họp