Wednesday, May 17, 2017

18/5/17. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc đi dự lễ

Sunday, May 14, 2017

15/5/17. Những vần thờ.. ư cóc. Cóc thích hồng mềm

14/5/17. Những vần thờ.. ơ cóc. Chúa cười

Thursday, May 11, 2017

12/5/17. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc đi chợ

Sunday, May 7, 2017

8/5/17. Nhưng vần thờ.. ơ cóc. Châu phở gà

Thursday, May 4, 2017

4/5/17. Những vần thờ.. ơ Cóc. Cóc nịnh trời

Tuesday, May 2, 2017

2/5/17 Những vần thờ..ơ cóc. Cóc Tháng Tư

Sunday, April 30, 2017

1/5/17. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc nịnh vợ

1/5/17. Những vần thờ.. ơ Cóc. Cóc khám sức khỏe định kỳ 2017

Friday, February 10, 2017

11/2/17. Đầu năm đi thăm sinh hoạt của Hội Thấp Khớp Melbourne